Dobrze wyregulowane

słuchanie

może odmienić

wasze życie

Ucz się

słuchać

żeby lepiej się

porozumieć

Stymuluj    

swój mózg i 

energetyzuj

swoje ciało

Człowiek może    

dobrze słyszeć,  

ale bardzo źle

słuchać 

 

Wczesna Interwencja Terapeutyczna SENSORIUM jest placówką certyfikowaną przez TOMATIS Développement S.A. w Luksemburgu

Wprowadzenie

Bardzo często rodzice i nauczyciele, którzy muszą wydawać dziecku polecenia kilka razy, dochodzą do wniosku, że dziecko niedosłyszy albo lekceważy mówiącego.  Do podobnych wniosków dochodzą też wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie wykonać poleceń złożonych, albo pracuje wolniej niż grupa rówieśnicza, jednocześnie rozpraszając siebie i innych. Wtedy pojawiają się komunikaty, że „dziecko  jest bardzo niegrzeczne, nie słucha poleceń, ciągle przeszkadza”. Tak jednak nie jest. Problem ten ilustruje poniższy materiał. 

Musimy pamiętać, że słuchanie to nie to samo, co słyszenie. Słuchanie jest umiejętnością używania zmysłu słuchu świadomie i uważnie w celu uczenia się i komunikowania. Słuchanie jest więc funkcją kognitywną wysokiego szczebla, która wiąże się z umiejętnością zarządzania emocjami. To więcej niż słyszenie, czyli pasywne przyjmowanie dźwięku, zależne tylko od sprawnego aparatu słuchowego. Kiedy informacji sensorycznej przekazanej przez ucho zostaje nadana błędna interpretacja, słuchanie zostaje zakłócone. Przekaz werbalny jest słyszalny, ale mózg nie jest w stanie właściwie przetworzyć zawartej w nim informacji. Komunikat nie wywołuje wtedy żadnej reakcji u osoby słuchającej, co wpływa negatywnie na jego komunikację z otoczeniem, możliwości przyswajania materiału szkolnego, a także na rozwój emocjonalny. Środowisko, w którym przebywa dziecko, z czasem staje się nieprzyjazne, dziecko zaczyna odczuwać przed nim podświadomy lęk. Konieczność poddawania się wymaganiom nauczyciela, okupiona ogromnym wysiłkiem intelektualnym, może prowadzić do zniechęcenia i wycofywania się dziecka z relacji społecznych.  W takich sytuacjach cierpią też relacje z rodzicami, którzy nieustannie pilnują dziecko podczas odrabiania prac domowych, pomagają uzupełnić treści, których dziecko nie zapisało w szkole, a także muszą utrzymywać stały kontakt z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym. Pamiętajmy jednak, że problem, z którym boryka się dziecko, nie jest problemem wychowawczym, ale pedagogicznym, i może go przezwyciężyć tylko odpowiednio dobrana, indywidualna procedura terapeutyczna. Jedną z najbardziej skutecznych jest Metoda Tomatisa ®.

Diagnoza

Badanie

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnego badania, nazywanego diagnozą audiolaterometryczną. Przypomina ono nieco badanie audiologiczne i w trakcie tej procedury wykonywany jest test uwagi słuchowej, oparty na wynikach przewodnictwa kostnego, przewodnictwa powietrznego, lateralizacji słuchowej, gotowości na bodziec dźwiękowy, selektywności i prawidłowej lokalizacji dźwięku.

Testy

Następnie rodzice oraz ewentualnie nauczyciele wypełniają zestaw testów ocennych, które opisują funkcjonowanie dziecka w przedszkolu lub szkole, analizują poziom lęku, funkcjonowanie dziecka w ciszy i hałasie, oraz wiele innych czynników wpływających na dobrostan dziecka. To pozwala znacznie dokładniej przygotować terapię, uświadamia też rodzicom, z jakimi problemami boryka się ich dziecko.

Analiza wyników

Analiza wyników badania oraz testów ocennych pozwala ustalić kierunek terapii oraz sposób jej przygotowania. W trakcie analizy omawiane jest całe spektrum zakłóceń, które są przyczyną problemów w funkcjonowaniu dziecka. Tę informację rodzice dostają natychmiast po badaniu, stąd też cała procedura jest dość czasochłonna, ale konieczna ze względu na wagę diagnozy w procesie przygotowywania terapii.

Terapia

1

Na czym polega
terapia?

Terapia metodą Tomatisa polega na intensywnej stymulacji neurosensorycznej za pomocą odpowiedniego sprzętu i przy wykorzystaniu indywidualnie opracowanej procedury terapeutycznej. Pierwszym, podstawowym i niezbędnym krokiem jest opisane wyżej badanie diagnostyczne, które służy określeniu profilu badanej osoby i przygotowaniu wniosków, będących wstępem do przygotowania indywidualnej procedury terapeutycznej.

2

Seanse słuchowe
(faza pasywna)

Pierwsze 3-4 etapy terapii polegają na codziennych sesjach, które trwają od 30 do 120 minut przez 10-15 dni (długość sesji stopniowo się zwiększa w zależności od wieku pacjenta i stopnia zaburzenia, od tych czynników zależy też czas, przez jaki pacjent poddawany jest neurostymulacji). Ponieważ w metodzie Tomatisa kwestią kluczową jest efekt pobudzenia ucha i mózgu, sesje terapeutyczne muszą być powtarzane, ale też oddzielone fazami integracyjnymi, dzięki którym osiągane postępy są trwałe. W niektórych przypadkach zasadne jest przeprowadzenie większej ilości etapów. Przerwy integracyjne trwają od 3 do 18 tygodni.

3

Seanse słuchowe
(faza aktywna)

W części przypadków terapeuta może również zaproponować seanse aktywne. Mają one formę głośnego czytania lub powtarzania, w trakcie którego głos jest nieustannie modyfikowany i przetwarzany zgodnie ze specyficznymi parametrami zaprogramowanymi według wskazań wyników diagnozy. W tej procedurze pacjent słyszy bezpośrednio własny głos, który jest modyfikowany w czasie rzeczywistym. Ćwiczenie to nie wymaga systematyczności i może być zaproponowane w trakcie przerw pomiędzy etapami, albo po zakończeniu seansów fazy pasywnej. W niektórych przypadkach fazę aktywną można stosować na dalszych etapach fazy pasywnej.

4

Bilans
i podsumowanie

Po każdym etapie terapii wykonuje się podsumowanie i badanie uwagi słuchowej. Pozwala to ocenić postępy i ustalić sposób programowania kolejnej procedury. Na koniec dokonuje się bilansu, porównania wyników badań i oceny skutków terapii. Jest to bilans podsumowujący. Dzięki wielopunktowej diagnozie końcowej terapeuta jest w stanie zmierzyć uzyskane postępy oraz określić, czy są wskazania w kierunku kontynuowania terapii z pomocą kolejnych procedur. Rezultaty osiągnięte Metodą Tomatisa mają charakter trwały, często więc nie ma potrzeby kontynuowania terapii po przeprowadzeniu bilansu. Jednak w przypadku licznych problemów pedagogicznych i poważnych zakłóceń uwagi słuchowej oraz labilności emocjonalnej przedłużenie terapii może okazać się niezbędne.

Program słuchowy - stymulacja neurosensoryczna

Można dobrze słyszeć,
ale źle słuchać

Brzmienie informacji jest dobrze słyszane, ale nieprawidłowo analizowane na płaszczyźnie emocjonalnej. Mózg przed tym się broni, budując bariery, które mogą bardzo sprzyjać potęgowaniu wielu zaburzeń. W takich sytuacjach mówimy o «zakłóconym słuchaniu».

Metoda TOMATISA
stymuluje mózg

Trening uwagi to wielokrotnie powtarzane seanse słuchowe z zastosowaniem urządzeń stworzonych specjalnie do stymulowania ucha i stopniowego wspomagania go w analizowaniu informacji dźwiękowej. Mówimy, że «ucho zaczyna słuchać».

Dobry słuch

odmieni Wasze życie

Ucho nie służy wyłącznie do słuchania. Stymuluje ono również mózg i stymuluje procesy pamięciowe. Badania naukowe dowodzą, że dobry słuch odgrywa pierwszorzędną rolę w rozwoju osobowościowym, a poddanie się terapii ma efekt trwały.

Skuteczność

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją najwyższej skuteczności. Wykorzystywany przez niego sprzęt perfekcyjnie odtwarza Efekt TOMATISA®.

Bezpieczeństwo

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją bezpieczeństwa. Wykorzystywane przez niego urządzenia i procedury terapeutyczne są nieinwazyjne.

Profesjonalizm

Używanie tego logo przez terapeutę jest gwarancją profesjonalizmu. Przeszedł on szeroki zakres szkoleń i doskonale opanował zasady prowadzenia terapii.

Innowacyjność

Używanie niniejszego logo przez terapeutę jest gwarancją innowacyjności. Ma on dostęp do urządzeń najnowszej generacji, wykorzystujących postępy nauki.